جناب آقای عابد تقی پور سهی عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران

جناب آقای عابد تقی پور سهی عضو علی البدل هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران