جناب آقای علی اکبر اخوت عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران