جناب آقای محمدرضاداورپناه

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران