جناب آقای علی رضا شریفی

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران