مدارک لازم جهت عضویت در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران :

1. تکمیل فرم های در خواست عضویت (در سه برگ) (جهت دریافت فرم عضویت لطفاً کلیک کنید)

2. اصل و فتوکپی کارت بازرگانی یا کارت معتبر عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشور

3. یک برگ فتوکپی پروانه اشتغال به کار(جواز کسب)یا روزنامه رسمی و شرکت نامه

4.  کپی همه ی صفحات شناسنامه وکپی کارت ملی متقاضی

5. دو قطعه عکس3در4

6. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی

7. اساسنامه

8. روزنامه رسمی

9. شرکت نامه

10. سوابق صادرات (برای صادر کنندگان)

11. اصل فیش واریزی به مبلغ 15،000،000ریال بابت حق ورودیه و 15،000،000 حق عضویت سالیانه به شماره حساب 0103434982002 بانک صادرات شعبه صف،کد 808 به نام اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران.

تبصره: درخواست عضویت متقاضیان ابتدا در کمیته ای که به همین منظور تشکیل میشود، بررسی خواهد شد و در صورت تائید صلاحیت متقاضی از سوی کمیته مذبور، به عضویت اتحادیه پذیرفته خواهدشد.

برای کلیه اعضا اتحادیه رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های اتحادیه و مصوب هیات مدیره الزامی است و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف اتحادیه می باشند.