جناب آقای علی اکبر اخوت

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران