جناب آقای محمرضا محمدی  نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران