جناب آقای علیرضا شریفی ساری عضو هیات مدیره و خزانه دار اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران