جناب آقای علی اکبر فلاح 

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران