•  شرایط پذیرش عضویت اشخاص حقيقي :

  الف- تابعیت جمهوري اسلامي ايران

  ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور؛

  ج- داشتن کارت بازرگانی و یا کارت معتبر عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن کشور؛

  د- دارا بودن پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط (براي توليدكنندگانی که شخصیت حقیقی دارند )

  ه- دارا بودن سابقه فعالیت تولیدی و صادراتی در زمینه موضوع فعاليت اتحادیه با معرفی و تاييد دو نفر از اعضای اتحادیه.

  و- پرداخت وروديه (15،000،000 ریال )و حق عضويت سالانه (15،000،000 ریال )

  ز- دارا بودن اسناد مثبته كه بيانگر فعل صادرات باشد (براي صادر كنندگان)

 •  عضویت اشخاص حقوقی منوط به تابعيت ايراني با مراعات ماده 21 قانون تجارت، با دارا بودن كارت بازرگانی و یا کارت عضويت در اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن مي باشد.