جناب آقای محمدرضا محمدی طامه عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران