جناب آقای علی عرب 

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران