عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام

عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام

کمیته امور خارجی پارلمان اروپا پیش نویس سند نقشه راه عادی سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران پس از برجام را تصویب کرد.
منبع : کانل تلگرام استاد علیرضا خرم

11:51:06 - ۲۰۱۶ يکشنبه ۱۰ دي