معرفی سازمان تجارت جهانی

معرفی سازمان تجارت جهانی

WTO ( World Trade Organisation ) :
 
سازمان تجارت جهاني :
سازمان تجارت جهاني به طور رسمي از ابتداي سال ١٩٩٥ متولد شد .
مقر اين سازمان در ژنو سوئيس مي باشد .
اين سازمان در واقع جايگزين و ادامه دهنده وظايفي شد كه تقريبا ٥٠ سال به عهده
GATT : General Agreement on Tariffs and
Trade
 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت  بود .
 
هدف اساسي گات و سازمان تجارت جهاني ، توسعه و بهبود همكاريهاي اقتصادي بين المللي ، تقويت اقتصاد جهاني ، رشد و توسعه از طريق تجارت ازاد و منصفانه بين كشورهاست .
سازمان تجارت جهاني ، محلي است براي حل و فصل اختلافاتي كه در اثر تعارض منافع بين كشورها بروز
مي كند.

كشورهاي عضو اين سازمان موظفند قوانين و مقررات و سياست هاي تجاري خود رابه صورت شفاف منتشر نموده و در اختيار عموم قرار دهند .


اين امر به ساير كشورهاي عضو اطمينان مي دهد كه از اصول و مقررات سازمان عدول نشده و به شركت هاي تجاري اطمينان مي بخشد كه با تغييرات ناگهاني در سياستهاي تجاري مواجه نخواهند شد و مي توانند براي دراز مدت برنامه ريزي كنند .

09:37:27 - ۲۰۱۶ يکشنبه ۲۴ دي