روش های حمل و نقل بین المللی بر اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp 600) اینکوترمز

روش های حمل و نقل بین المللی بر اساس مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (ucp 600) اینکوترمز

09:43:25 - ۲۰۱۶ يکشنبه ۲۴ دي