نظام انتخاب مسیر اظهارنامه

نظام انتخاب مسیر اظهارنامه

نظام انتخاب مسیر اظهارنامه

هدف استفاده از سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه ، اعتماد به خدمات گیرندگان و اعمال کنترلهای گمرکی بر روی آن دسته از اظهارنامه هایی است که واقعا نیاز به کنترل دارند تا از این رهگذر کالای سایر اظهارنامه ها در حداقل زمان و با حداقل بازرسی ها ترخیص و به صاحب آن تحویل شوددر این نظام چهار مسیر قرمز ، زرد، آبی و سبز در نظر گرفته شده که به ترتیب از درصد ریسک بالا شروع و به پایین ترین ریسک ختم می شود برای مراجعینی که اظهارنامه های خود را بر اساس قانون و مقررات گمرکی کامل و بدون نقص ارائه نمایند و مشمول ضوابط ریسک بالا نباشند ، احتمال قرار گرفتن در مسیرهای سبز و زرد زیاد خواهد بود  

 مسیر قرمز

به معنی بازرسی اسنادی و بازرسی فیزیکی کالاهای یک اظهارنامه می باشد . به عبارت دیگر تمامی تدابیر کنترلی در این مسیر انجام میگردد.
 

 مسیر زرد

به معنی بازرسی اسنادی بوده و نیازی به بازرسی فیزیکی و رویت مستقیم کالا نمی باشد.

 

 مسیر آبیدر حال حاضر از آن استفاده نمی گردد، لیکن برای کالاهایی مورد استفاده قرار میگیرد که حالت اضطراری داشته و باید سریعا ترخیص شوند. رسیدگی به اسناد یا بازرسی فیزیکی این کالاها پس از ترخیص و در محل دفتر صاحب کالا انجام میشود.

 

 مسیر سبز

اظهارنامه های مسیر سبز دارای حداقل ریسک بوده و بدون بازرسی فیزیکی و اسنادی ، سریعا ترخیص می گردند.

15:13:01 - ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۵ آذر