مفاهيم اقتصادي

مفاهيم اقتصادي

مفاهيم اقتصادي
 

نرخ ارز

تعریف نرخ ارز را می توان اینگونه ارائه کرد که نرخ ارز به مقدار واحدهای پول ملی که برای بدست آوردن یک واحد پول خارجی باید پرداخت گردد، گفته می شود.

انواع نرخ ارز
در ادبیات اقتصادی برای نرخ ارز دو مفهوم اساسی نرخ ارز اسمی و حقیقی وجود دارد که تفاوت عمده ای این دو مفهوم، در بکارگیری اثر تورم در ساختارشان است.

نرخ ارز رسمی
نرخ ارز اسمی بیانگر نرخی است که شخص می تواند با آن نرخ، پول یک کشور را با پول کشور دیگر مبادله کند، به عبارت دیگر نرخ ارز اسمی، قیمت یک واحد پول خارجی به ازای پول داخلی می باشد و این نرخ بسته به نظام ارزی، توسط مقامات پولی کشورهای مختلف و یا از طریق تعامل نیروای بازار تعیین می گردد.

نرخ ارز حقیقی
نرخ ارزاسمی قدرت رقابتی یک کشور را به ویژه در شرایط تورم به خوبی نشان نمی دهد، بنابراین نرخ ارز حقیقی که در معنای وسیع آن، اندازه گیری قابلیت رقابت کالاهای تولید شده داخلی در مقایسه با کالاهای تولید شده در کشورهای طرف تجاری است، موضوعیت پیدا می کند..
نرخ ارز حقیقی نرخی است که بر اساس آن، یک شخص می تواند کالاها و خدمات یک کشور را با کالاها و خدمات کشور دیگری مبادله نماید. به عبارتی نرخ ارز حقیقی از تقسیم قیمت کالاها در کشور خارجی بر حسب پول داخلی به قیمت همان کالاها در داخل کشور، حاصل می گردد.

16:20:25 - ۲۰۱۷ چهارشنبه ۱۵ فروردين