نکات مربوط به بیمه کالاهای وارداتی

نکات مربوط به بیمه کالاهای وارداتی

نکات مربوط به بیمه کالاهای وارداتی

شرایط خاص در چه قسمتی از بیمه‌نامه درج می‌گردد و در زمان خسارت، چگونه لحاظ می‌شود؟

در متن مندرج در جدول بیمه‌نامه می‌توان شرایط خاصی را اضافه نمود. اگر بین شرایط خصوصی، شرایط پیوست و شرایط عمومی اختلافی ما بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار پیش آید، تفسیر به این گونه است که شرایط خصوصی بر شرایط پیوست و شرایط پیوست بر شرایط عمومی  ارجحیت دارد.
باتوجه به این مورد، بیمه‌گذار اختیار دارد با توجه به شرایط و ویژگی‌های کالای خود درخواست بیمه نامه‌ای متناسب با شرایط آن کالا  را بنماید.

آیا در «بیمه»، قرارداد متحدالشکل وجود دارد؟

خیر؛ به‌علت تنوع و گستردگی در موارد بیمه، فرم واحدی وجود ندارد و بیمه‌نامه همان قرارداد بیمه محسوب می‌شود.
 بیمه‌نامه شامل سه بخش است: شرایط عمومی، شرایط پیوست و شرایط خصوصی در بیمه باربری مجموع این سه قسمت قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد

اعتبار بیمه‌های باربری چگونه محاسبه می‌شود؟

بیمه نامه های دریایی تا ۶۰ روز پس از تخلیه کامل از کشتی اقیانوس پیما دربندر مقصد
بیمه نامه های زمینی ۶۰ روز از زمان ورود به انبار مرزی
بیمه نامه های هوایی ۳۰ روز بعد از تخلیه کامل در فرودگاه مقصد
لازم به توضیح است که در صورت درخواست بیمه‌گذار می‌توان نسبت به صدور الحاقیه و تمدید مهلت‌های مذکور اقدام نمود.
منبع:کمیته ایرانی اتاق بازرگانی

09:44:22 - ۲۰۱۷ دوشنبه ۲۹ مرداد