جناب آقای علیرضا ملک پور

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران