استانداردها

 •  برای دریافت فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات لطفاً کلیک کنید
 • برای دریافت فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای واردات لطفاً کلیک کنید
 • برای دریافت استاندارد ويژگيهاي چرم مصنوعي مورد مصرف در رويه کفش

 به شماره استاندارد 4266 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد چرم ـ چرم مصنوعي از جنس پلي وينيل کلرايد (P.V.C) براي روکش مبل و صندلي ـ ويژگيها و روشهاي آزمون

 به شماره استاندارد 5797 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد چرم مصنوعي - چرم مصنوعي از جنس پلي وينيل کلرايد مورد مصرف در رويه کيف و ساک -ويژگيها و روشهاي آزمون

 به شماره استاندارد 8680 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد چرم مصنوعي-چرم مصنوعي از جنس پلي اورتان (pu) مورد مصرف در رويه انواع توپ هاي ورزشي ماشيني باد شونده -ويژگيها و روشهاي آزمون

 به شماره استاندارد 8681 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد ويژگيهاي چکمه هاي آتش نشاني

به شماره استاندارد 1092 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد پایپوش -وسایل حفاظت شخصی-پایپوش ایمنی-ویژگیها

به شماره استاندارد 1136 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد ويژگيهاي پوتين افراد نيروهاي مسلح (نوع ولکانيزه مستقيم)

به شماره استاندارد 2426 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد توپ هاي ورزشي – بسکتبال – ويژگيها و روشهاي آزمون

به شماره استاندارد 6337 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد توپ هاي ورزشي –توپ واليبال – ويژگي ها وروشهاي آزمون

به شماره استاندارد 6338 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد توپ هاي ورزشي – توپ هندبال –ويژگيها و روشهاي آزمون

به شماره استاندارد 6339 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد نساجي – شناسايي مواد رنگزاي آزوي معين در مواد رنگرزي – روش آزمون

به شماره استاندارد 7728 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت استاندارد   نساجي – مواد رنگرزي و پيگمنتهاي مورد مصرف در صنعت نساجي – ويژگيها

به شماره استاندارد 7729 لطفاً کلیک کنید

 • برای دریافت توپ هاي ورزشي-توپ فوتسال-ويژگي ها و روش هاي آزمون

 به شماره استاندارد 8517 لطفاً کلیک کنید